Անձնական տվյալների մշակման քաղաքականություն

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ / ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ք. Չարենցավան, 29.03.2023 թ.
Անձնական տվյալների մշակման քաղաքականություն

1. Ընդհանուր դրույթներ
Անձնական տվյալների մշակման սույն քաղաքականությունը կազմված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան, այդ թվում ՝ "անձնական տվյալների պաշտպանության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքին (այսուհետ ՝ Անձնական տվյալների մասին օրենք), "էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքին և սահմանում է անձնական տվյալների մշակման կարգը և Gulian Digital LLC — ի (այսուհետ ՝ օպերատոր) կողմից ձեռնարկվող անձնական տվյալների անվտանգության ապահովման միջոցները:
1.1. Օպերատորն իր գործունեության իրականացման կարևորագույն նպատակ և պայման է դնում մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների պահպանումը իր անձնական տվյալները մշակելիս, ներառյալ անձնական կյանքի անձեռնմխելիության, անձնական և ընտանեկան գաղտնիքի իրավունքների պաշտպանությունը:
1.2. Անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ օպերատորի սույն քաղաքականությունը (այսուհետ ՝ քաղաքականություն) կիրառվում է այն բոլոր տեղեկությունների նկատմամբ, որոնք Օպերատորը կարող է ստանալ կայքի այցելուների վերաբերյալ https://gulian.am/.
1.3. Իրավաբանական անձանց տվյալների մշակումն իրականացվում է ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում ' "իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձին ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին"ՀՀ օրենքի հիման վրա:
1.4. ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ, ՄԵԶ ՀԵՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ԿԱՄ ՕՖԵՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎԵԼՈՒ ՊԱՀԻՑ ԴՈՒՔ, ԱՆՇՈՒՇՏ, ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՁԵՐ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՝ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄՆ ՈՒ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ՍՈՒՅՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ:
2. Քաղաքականության մեջ օգտագործվող հիմնական հասկացությունները
2.1. Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակում ՝ հաշվողական տեխնիկայի միջոցների օգնությամբ անձնական տվյալների մշակում։
2.2. Անձնական տվյալների արգելափակում-անձնական տվյալների մշակման ժամանակավոր դադարեցում (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մշակումն անհրաժեշտ է անձնական տվյալների ճշգրտման համար):
2.3. Կայք-գրաֆիկական և տեղեկատվական նյութերի, ինչպես նաև համակարգչային ծրագրերի և տվյալների բազաների մի շարք, որոնք ապահովում են դրանց հասանելիությունը ինտերնետում ցանցային հասցեով https://gulian.am/.
2.4. Անհատական տվյալների տեղեկատվական համակարգ-տվյալների բազաներում պարունակվող անձնական տվյալների և դրանց մշակումն ապահովող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեխնիկական միջոցների ամբողջություն:
2.5. Անհատական տվյալների ապանձնավորում — գործողություններ, որոնց արդյունքում անհնար է առանց լրացուցիչ տեղեկատվության օգտագործման որոշել անձնական տվյալների պատկանելությունը որոշակի օգտագործողի կամ անձնական տվյալների այլ առարկայի:
2.6. Անձնական տվյալների մշակում-ցանկացած գործողություն (գործողություն) կամ գործողությունների (գործողությունների) ամբողջություն, որոնք կատարվում են ավտոմատացման միջոցների օգտագործմամբ կամ առանց անձնական տվյալների հետ Այդպիսի միջոցների օգտագործման, ներառյալ անձնական տվյալների հավաքագրումը, ձայնագրումը, համակարգումը, կուտակումը, պահպանումը, ճշգրտումը (թարմացումը, փոփոխությունը), արդյունահանումը, օգտագործումը, փոխանցումը (տարածումը, տրամադրումը, մուտքը), անհատական տվյալների ապանձնավորումը, արգելափակումը, ջնջումը, ոչնչացումը:
2.7. Օպերատորը պետական մարմին է, համայնքային մարմին, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որն ինքնուրույն կամ այլ անձանց հետ համատեղ կազմակերպում և (կամ) իրականացնում է անձնական տվյալների մշակումը, ինչպես նաև սահմանում է անձնական տվյալների մշակման նպատակները, մշակման ենթակա անձնական տվյալների կազմը, անձնական տվյալներով կատարվող գործողությունները (գործառնությունները):
2.8. Անձնական տվյալներ - ցանկացած տեղեկատվություն, որը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերաբերում է Կայքի որոշակի կամ որոշվող օգտագործողին https://gulian.am/.
2.9. Անհատական տվյալներ, որոնք թույլատրվում են տարածման համար անձնական տվյալների սուբյեկտի կողմից, անհատական տվյալներ են, որոնց անսահմանափակ թվով անձանց մուտքը տրամադրվում է անձնական տվյալների սուբյեկտի կողմից 'համաձայնություն տալով անձնական տվյալների սուբյեկտի կողմից տարածման համար թույլատրված անձնական տվյալների մշակմանը '"անձնական տվյալների մասին" օրենքով նախատեսված կարգով (այսուհետ ' տարածման համար թույլատրված անձնական տվյալներ):
2.10. Օգտատեր-կայքի ցանկացած այցելու https://gulian.am/.
2.11. Անձնական տվյալների տրամադրում-գործողություններ, որոնք ուղղված են որոշակի անձի կամ անձանց որոշակի շրջանակի անձնական տվյալների բացահայտմանը:
2.12. Անձնական տվյալների տարածում-ցանկացած գործողություն, որն ուղղված է անձանց անորոշ շրջանակի անձնական տվյալների բացահայտմանը (անձնական տվյալների փոխանցմանը) կամ անձանց անսահմանափակ շրջանակի անձնական տվյալներին ծանոթանալուն, այդ թվում ՝ զանգվածային լրատվության միջոցներով անձնական տվյալների հրապարակմանը, տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական ցանցերում տեղադրմանը կամ անձնական տվյալներին որևէ այլ եղանակով հասանելիության ապահովմանը:
2.13. Անձնական տվյալների անդրսահմանային փոխանցում ՝ անձնական տվյալների փոխանցումն օտարերկրյա պետության տարածք օտարերկրյա պետության իշխանության մարմնին, օտարերկրյա ֆիզիկական կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձին։
2.14. Անձնական Տվյալների Ոչնչացում - ցանկացած գործողություն, որի արդյունքում անձնական տվյալներն անվերադարձ ոչնչացվում են ՝ անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգում անձնական տվյալների բովանդակության հետագա վերականգնման անհնարինությամբ և/կամ ոչնչացվում են անձնական տվյալների նյութական կրիչները:

3. Օպերատորի հիմնական իրավունքները և պարտականությունները
3.1. Օպերատորն իրավունք ունի :
- անձնական տվյալների սուբյեկտից ստանալ հավաստի տեղեկատվություն և/կամ անձնական տվյալներ պարունակող փաստաթղթեր;
- անձնական տվյալների սուբյեկտի կողմից անձնական տվյալների մշակման համաձայնությունը հետ կանչելու, ինչպես նաև անձնական տվյալների մշակումը դադարեցնելու պահանջով դիմում ուղարկելու դեպքում, Օպերատորն իրավունք ունի շարունակել անձնական տվյալների մշակումը առանց անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնության ՝ "անձնական տվյալների մասին" օրենքում նշված հիմքերի առկայության դեպքում;
- ինքնուրույն որոշել անհատական տվյալների մասին օրենքով և դրան համապատասխան ընդունված կարգավորող իրավական ակտերով նախատեսված պարտականությունների կատարումն ապահովելու համար անհրաժեշտ և բավարար միջոցառումների կազմը և ցանկը, եթե այլ բան նախատեսված չէ "անձնական տվյալների մասին" օրենքով կամ այլ դաշնային օրենքներով:
- անհատական տվյալների մասին օրենքով և դրան համապատասխան ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով նախատեսված պարտականությունների
3.2. Օպերատորը պարտավոր է:
- անձնական տվյալների սուբյեկտին իր խնդրանքով տրամադրել իր անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ տեղեկատվություն;
- կազմակերպել անձնական տվյալների մշակումը ՀՀ գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով;
- պատասխանել անձնական տվյալների սուբյեկտների և նրանց օրինական ներկայացուցիչների դիմումներին և հարցումներին '"անձնական տվյալների մասին" օրենքի պահանջներին համապատասխան;
- այդ մարմնի խնդրանքով անձնական տվյալների սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության լիազոր մարմնին հայտնել անհրաժեշտ տեղեկատվություն ՝ նման հարցումը ստանալու օրվանից 10 օրվա ընթացքում;
- հրապարակել կամ այլ կերպ ապահովել անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ սույն քաղաքականության անսահմանափակ հասանելիությունը;
- ձեռնարկել իրավական, կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցներ անձնական տվյալները դրանց ոչ իրավաչափ կամ պատահական մուտքից, ոչնչացումից, փոփոխումից, արգելափակումից, պատճենահանումից, տրամադրումից, տարածումից, Ինչպես նաև անձնական տվյալների նկատմամբ այլ ոչ իրավաչափ գործողություններից պաշտպանելու համար;
- դադարեցնել անձնական տվյալների փոխանցումը (տարածումը, տրամադրումը, հասանելիությունը), դադարեցնել անձնական տվյալների մշակումը և ոչնչացնել անձնական տվյալները "անձնական տվյալների մասին" օրենքով նախատեսված կարգով և դեպքերում;
- կատարել անձնական տվյալների մասին օրենքով նախատեսված այլ պարտականություններ:

4. Անձնական տվյալների սուբյեկտների հիմնական իրավունքներն ու պարտականությունները
4.1. Անձնական տվյալների սուբյեկտներն իրավունք ունեն:
- տեղեկատվություն ստանալ իր անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ, բացառությամբ դաշնային օրենքներով նախատեսված դեպքերի: Տեղեկությունները Օպերատորի կողմից անձնական տվյալների սուբյեկտին տրամադրվում են մատչելի ձևով, և դրանք չպետք է պարունակեն անձնական տվյալների այլ սուբյեկտներին վերաբերող անձնական տվյալներ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդպիսի անձնական տվյալների բացահայտման համար կան օրինական հիմքեր: Օպերատորի կողմից անձնական տվյալների սուբյեկտին տրամադրված տեղեկատվությունը պետք է պարունակի անձնական տվյալներ, որոնք վերաբերում են անձնական տվյալների այլ սուբյեկտներին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդպիսի անձնական տվյալների բացահայտման օրինական հիմքեր կան: Տեղեկատվության ցանկը և ստացման կարգը սահմանված է "անձնական տվյալների մասին" օրենքով;
- Օպերատորից պահանջել ճշտել իր անձնական տվյալները, արգելափակել կամ ոչնչացնել այն դեպքում, երբ անձնական տվյալները թերի են, հնացած, ոչ ճշգրիտ, ապօրինի ձեռք բերված կամ անհրաժեշտ չեն մշակման հայտարարված նպատակի համար, ինչպես նաև ձեռնարկել օրենքով նախատեսված միջոցներ իր իրավունքների պաշտպանության համար;
- շուկայում ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների առաջխաղացման նպատակով անձնական տվյալները մշակելիս առաջ քաշել նախնական համաձայնության պայման;
- անձնական տվյալներ մշակելու համաձայնությունը հետ կանչելու, ինչպես նաև անձնական տվյալներ մշակելու դադարեցման պահանջն ուղարկելու համար;
- անձնական տվյալների սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության լիազոր մարմին կամ դատական կարգով բողոքարկել օպերատորի ոչ իրավաչափ գործողությունները կամ անգործությունը իր անձնական տվյալները մշակելիս;
- ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ իրավունքների իրականացմանը:
4.2. Անձնական տվյալների սուբյեկտները պարտավոր են:
- օպերատորին տրամադրել իր մասին հավաստի տվյալներ;
- տեղեկացնել օպերատորին իր անձնական տվյալների ճշգրտման (թարմացման, փոփոխման) մասին:
4.3. Առանց վերջինիս համաձայնության օպերատորին իրենց կամ անձնական տվյալների այլ սուբյեկտի վերաբերյալ ոչ հավաստի տեղեկություններ փոխանցած անձինք պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան:

5. Անձնական տվյալների մշակման սկզբունքները
5.1. Անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է օրինական և արդար հիմունքներով:
5.2. Անձնական տվյալների մշակումը սահմանափակվում է կոնկրետ, նախապես որոշված և օրինական նպատակների իրականացմամբ: Չի թույլատրվում անձնական տվյալների մշակում, որն անհամատեղելի է անձնական տվյալների հավաքագրման նպատակների հետ:
5.3. Չի թույլատրվում միավորել անձնական տվյալներ պարունակող տվյալների բազաները, որոնց մշակումն իրականացվում է միմյանց հետ անհամատեղելի նպատակներով:
5.4. Մշակման ենթակա են միայն անձնական տվյալները, որոնք համապատասխանում են դրանց մշակման նպատակներին:
5.5. Մշակվող անձնական տվյալների բովանդակությունը և ծավալը համապատասխանում են մշակման հայտարարված նպատակներին: Չի թույլատրվում մշակվող անձնական տվյալների ավելորդությունը դրանց մշակման հայտարարված նպատակների նկատմամբ:
5.6. Անձնական տվյալներ մշակելիս ապահովվում է անձնական տվյալների ճշգրտությունը, դրանց բավարարությունը, իսկ անհրաժեշտ դեպքերում ՝ նաև արդիականությունը անձնական տվյալների մշակման նպատակների նկատմամբ: Օպերատորը ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցներ և/կամ ապահովում է դրանց ձեռնարկումը թերի կամ ոչ ճշգրիտ տվյալների ջնջման կամ ճշգրտման ուղղությամբ:
5.7. Անձնական տվյալների պահպանումն իրականացվում է այնպիսի ձևով, որը թույլ է տալիս որոշել անձնական տվյալների առարկան, ոչ ավելի, քան պահանջվում է անձնական տվյալների մշակման նպատակներով, Եթե անձնական տվյալների պահպանման ժամկետը Սահմանված չէ դաշնային օրենքով, պայմանագրով, որի կողմը, շահառուն կամ երաշխավորը, որի համար հանդիսանում է անձնական տվյալների առարկան: անձնական տվյալների պահպանման ժամկետը սահմանվում է դաշնային օրենքով, այն պայմանագրով, որի համաձայն անձը, շահառուն կամ երաշխավորը Մշակվող անձնական տվյալները ոչնչացվում կամ ապանձնավորվում են մշակման նպատակներին հասնելու կամ այդ նպատակներին հասնելու անհրաժեշտության կորստի դեպքում, եթե այլ բան նախատեսված չէ դաշնային օրենքով:

6. Անձնական տվյալների մշակման նպատակները
 • Մշակման նպատակն է օգտատիրոջը տրամադրել վեբ-կայքում պարունակվող ծառայություններին, տեղեկատվությանը և/կամ նյութերին հասանելիություն, տեղեկացնել Օգտատիրոջը էլեկտրոնային նամակներ և հաղորդագրություններ ուղարկելու միջոցով:
Անձնական տվյալներ:
 • ազգանուն, անուն, հայրանուն
 • Էլեկտրոնային հասցե
 • հեռախոսահամարներ
Իրավական հիմքեր
 • օպերատորի և անձնական տվյալների սուբյեկտի միջև կնքվող պայմանագրերը
 • օպերատորի կանոնադրական (հիմնադիր) փաստաթղթերը
 • "Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին"Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրություն
Անձնական տվյալների մշակման տեսակները:
 • Էլեկտրոնային փոստի հասցեին տեղեկատվական նամակների ուղարկում
 • Անձնական տվյալների հավաքագրում, գրանցում, համակարգում, կուտակում, պահպանում, ոչնչացում և ապանձնավորում
7. Անձնական տվյալների մշակման պայմանները
7.1. Անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնությամբ ' իր անձնական տվյալները մշակելու համար:
7.2. Անձնական տվյալների մշակումն անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով կամ օրենքով նախատեսված նպատակների իրականացման, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ օպերատորին վերապահված գործառույթների, լիազորությունների և պարտականությունների իրականացման համար:
7.3. Անձնական տվյալների մշակումն անհրաժեշտ է արդարադատության իրականացման, դատական ակտի, կատարողական վարույթի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան կատարման ենթակա այլ մարմնի կամ պաշտոնատար անձի ակտի կատարման համար:
7.4. Անհատական տվյալների մշակումը անհրաժեշտ է այն պայմանագրի կատարման համար, որի կողմը կամ շահառուն կամ երաշխավորը, որի համար անձնական տվյալների սուբյեկտն է, ինչպես նաև անձնական տվյալների սուբյեկտի նախաձեռնությամբ պայմանագիր կնքելու կամ պայմանագիր կնքելու համար, որի համաձայն Անձնական տվյալների սուբյեկտը կլինի շահառու կամ երաշխավոր: անհատական տվյալների սուբյեկտը կարող է լինել շահառու կամ երաշխավոր:
7.5. Անձնական տվյալների մշակումն անհրաժեշտ է օպերատորի կամ երրորդ անձանց իրավունքներն ու օրինական շահերը իրականացնելու կամ սոցիալապես նշանակալից նպատակներին հասնելու համար, պայմանով, որ անձնական տվյալների առարկայի իրավունքներն ու ազատությունները չեն խախտվում:
7.6. Անհատական տվյալների մշակումն իրականացվում է, անսահմանափակ թվով անձանց մուտքը, որոնց տրամադրվում է անձնական տվյալների սուբյեկտի կողմից կամ նրա խնդրանքով (այսուհետ ' հանրամատչելի անձնական տվյալներ):
7.7. Իրականացվում է հրապարակման կամ պարտադիր բացահայտման ենթակա անձնական տվյալների մշակում ' համաձայն դաշնային օրենքի:

8. Անձնական տվյալների հավաքման, պահպանման, փոխանցման Եվ մշակման այլ տեսակների կարգը
Օպերատորի կողմից մշակվող անձնական տվյալների անվտանգությունն ապահովվում է իրավական, կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցների իրականացմամբ, որոնք անհրաժեշտ են անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում գործող օրենսդրության պահանջներն ամբողջությամբ կատարելու համար:
8.1. Օպերատորն ապահովում է անձնական տվյալների անվտանգությունը և ձեռնարկում է բոլոր հնարավոր միջոցները, որոնք բացառում են չարտոնված անձանց անձնական տվյալների հասանելիությունը:
8.2. Օգտագործողի անձնական տվյալները երբեք, ոչ մի դեպքում չեն փոխանցվի երրորդ անձանց, բացառությամբ գործող օրենսդրության կատարման հետ կապված դեպքերի կամ այն դեպքում, երբ անհատական տվյալների սուբյեկտը համաձայնություն է տվել օպերատորին 'տվյալները երրորդ անձի փոխանցելու համար' Քաղաքացիական պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները կատարելու համար: Եթե անհրաժեշտ է Օպերատորին տրամադրել անձնական տվյալներ:
8.3. Անձնական տվյալներում անճշտություններ հայտնաբերելու դեպքում Օգտատերը կարող է դրանք արդիականացնել ինքնուրույն ՝ օպերատորին ծանուցում ուղարկելով օպերատորի info@gulian.digital էլեկտրոնային փոստի հասցեին:digital "անձնական տվյալների թարմացում"պիտակով:
8.4. Անձնական տվյալների մշակման ժամկետը որոշվում է այն նպատակների իրագործմամբ, որոնց համար հավաքվել են անձնական տվյալները, եթե այլ ժամկետ նախատեսված չէ պայմանագրով կամ գործող օրենսդրությամբ:
Օգտատերը ցանկացած պահի կարող է հետ վերցնել անձնական տվյալների մշակման իր համաձայնությունը ՝ օպերատորին էլեկտրոնային փոստի միջոցով ծանուցում ուղարկելով օպերատորի info@gulian.digital էլեկտրոնային հասցեին:թվային ՝ "անձնական տվյալների մշակման համաձայնությունը հետ կանչելը"նշումով:

8.5. Բոլոր տեղեկությունները, որոնք հավաքվում են երրորդ կողմի ծառայությունների, այդ թվում ՝ վճարային համակարգերի, կապի միջոցների և այլ ծառայություններ մատուցողների կողմից, պահվում և մշակվում են նշված անձանց (օպերատորների) կողմից ՝ իրենց օգտագործման համաձայնագրին և Գաղտնիության քաղաքականությանը համապատասխան ։ Անձնական տվյալների սուբյեկտ և / կամ նշված փաստաթղթերով: Օպերատորը պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց, այդ թվում ՝ սույն կետում նշված ծառայություններ մատուցողների գործողությունների համար:
8.6. Անձնական տվյալների սուբյեկտի կողմից սահմանված ՝ տարածման համար թույլատրված անձնական տվյալների փոխանցման (բացի մուտքի տրամադրումից), ինչպես նաև մշակման կամ մշակման (բացի մուտքի ստացումից) պայմանների արգելքները չեն գործում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պետական, հասարակական և հանրային այլ շահերով անձնական տվյալների մշակման դեպքերում:
8.7. Օպերատորն անձնական տվյալներ մշակելիս ապահովում է անձնական տվյալների գաղտնիությունը:
8.8. Օպերատորը անձնական տվյալների պահպանումն իրականացնում է այնպիսի ձևով, որը թույլ է տալիս որոշել անձնական տվյալների առարկան, ոչ ավելի, քան պահանջվում է անձնական տվյալների մշակման նպատակներով, Եթե անձնական տվյալների պահպանման ժամկետը Սահմանված չէ դաշնային օրենքով, պայմանագրով, որի կողմը, շահառուն կամ երաշխավորը, որի համար անձնական տվյալների առարկան է: օպերատորը պահպանում է անձնական տվյալները այն ձևով, որը թույլ է տալիս որոշել անձնական տվյալների առարկան, ոչ ավելի, քան
8.9. Անհատական \ u200b \ u200bտվյալների մշակման դադարեցման պայմանը կարող է լինել անձնական տվյալների մշակման նպատակների հասնելը, անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնության ժամկետը լրանալը, անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնությունը չեղյալ հայտարարելը կամ անձնական տվյալների մշակումը դադարեցնելու պահանջը, ինչպես նաև անձնական տվյալների անօրինական մշակման բացահայտումը:

9. Ստացված անձնական տվյալներով Օպերատորի կողմից կատարվող գործողությունների ցանկը
9.1. Օպերատորն իրականացնում է անձնական տվյալների հավաքագրում, գրանցում, համակարգում, կուտակում, պահպանում, ճշգրտում (թարմացում, փոփոխություն), արդյունահանում, օգտագործում, փոխանցում (տարածում, տրամադրում, մուտք), ապանձնավորում, արգելափակում, ջնջում և ոչնչացում:
9.2. Օպերատորն իրականացնում է անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակում ' տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական ցանցերով ստացված տեղեկատվության ստացմամբ և (կամ) փոխանցմամբ կամ առանց դրա:

10. Անձնական տվյալների անդրսահմանային փոխանցում
10.1. Օպերատորը, նախքան անձնական տվյալների անդրսահմանային փոխանցման գործունեության իրականացումը, պարտավոր է անձնական տվյալների սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության լիազոր մարմնին տեղեկացնել անձնական տվյալների անդրսահմանային փոխանցում իրականացնելու իր մտադրության մասին (այդպիսի ծանուցումն ուղարկվում է անձնական տվյալների մշակման մտադրության մասին ծանուցումից առանձին):
10.2. Օպերատորը, նախքան վերը նշված ծանուցումը ներկայացնելը, պարտավոր է օտարերկրյա պետության իշխանության մարմիններից, օտարերկրյա ֆիզիկական անձանցից, օտարերկրյա իրավաբանական անձանցից, որոնց նախատեսվում է անձնական տվյալների անդրսահմանային փոխանցումը, ստանալ համապատասխան տեղեկություններ:

11. Անձնական տվյալների գաղտնիություն
Օպերատորը և այլ անձինք, ովքեր մուտք են գործել անձնական տվյալներ, պարտավոր են չբացահայտել երրորդ անձանց և չտարածել անձնական տվյալները ՝ առանց անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնության, եթե դաշնային օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:

12. Cookies տեխնոլոգիա
12.1. Երբ դուք այցելում եք կայք, մենք որոշում ենք IP հասցեն, այն տիրույթի անունը, որից դուք եկել եք մեզ մոտ (օրինակ՝ "yandex.ru") և տվյալ ip-ի գրանցման երկիրը, ինչպես նաև գրանցում ենք այցելուների բոլոր անցումները կայքի մի էջից մյուսը:
12.2. Այն տեղեկությունները, որոնք մենք ստանում ենք Կայքում, կարող են օգտագործվել կայքի օգտագործումը հեշտացնելու համար: Կայքը հավաքում է միայն ընդհանուր տեղեկություններ, որոնք Ձեր զննարկիչը կամավոր տրամադրում է կայք այցելելիս:
12.3. Կայքը կիրառում է ստանդարտ "cookies" ("Cookies") տեխնոլոգիան ՝ մոնիտորի էկրանի պարամետրերի ներքո Կայքի ցուցադրման ոճերը կարգավորելու համար: "Cookies" է տվյալների մի կայքում, որը փրկում է ձեր համակարգչի կոշտ drive. "Cookies" - ը պարունակում է տեղեկատվություն, որը կարող է անհրաժեշտ լինել կայքի ստեղծման համար 'կայքի վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկություններ դիտելու և հավաքելու ձեր պարամետրերը պահպանելու համար, Այսինքն' ինչ էջեր եք այցելել, ինչ է ներբեռնվել, ինտերնետ - պրովայդերի տիրույթի անունը և այցելուի երկիրը, ինչպես նաև երրորդ կողմի կայքերի հասցեները, որոնցից անցում է կատարվել Կայք և դրանից հետո:
12.4. Նաև այս տեխնոլոգիան օգտագործում է կայքում տեղադրված Yandex/Rambler/Google ընկերության հաշվիչները և այլն:
12.5. "Cookies" տեխնոլոգիան չի պարունակում ձեր վերաբերյալ որևէ անձնական տեղեկություն: Նյութը առանց "Տեղեկանիշների" դիտելու համար կարող եք կարգավորել Ձեր զննարկիչը այնպես, որ այն չընդունի "Տեղեկանիշները" կամ ձեզ տեղեկացնի դրանց ծանրոցի մասին (զննարկիչների պարամետրերը տարբեր են, ուստի խորհուրդ ենք տալիս օգնություն ստանալ "օգնություն" բաժնում և պարզել, թե ինչպես փոխել զննարկչի տեղադրումները "տեղեկանիշներով"): Cookie ֆայլերի աշխատանքի մասին մանրամասն կարող եք կարդալ այստեղ ՝ http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
12.6. Բացի այդ, կայքը օգտագործում է վեբ սերվերի ստանդարտ հնարավորությունները (տեղեկամատյանները) ՝ այցելուների քանակը հաշվելու և հյուրընկալող սերվերի տեխնիկական հնարավորությունները, վարկանիշները և երրորդ կողմի կազմակերպությունների հաճախելիության հաշվիչները գնահատելու համար (yandex.ru, top100.rambler.ru, top.mail.ru և այլն): Մենք օգտագործում ենք այս տեղեկատվությունը, որպեսզի որոշենք, թե քանի մարդ է այցելում կայք և էջերը դասավորում օգտատերերի համար առավել հարմար եղանակով, ապահովի Կայքի համապատասխանությունը Ձեր կողմից օգտագործվող բրաուզերներին և կայքի բովանդակությունը հնարավորինս օգտակար դարձնի այցելուների համար: Մենք գրանցում ենք կայքի տեղաշարժերի մասին տեղեկությունները, բայց ոչ կայքի առանձին այցելուների մասին, այնպես որ անձամբ Ձեզ վերաբերող ոչ մի կոնկրետ տեղեկատվություն չի պահպանվի կամ օգտագործվի կայքի Ադմինիստրացիայի կողմից առանց ձեր համաձայնության:
12.7. Մենք կարող ենք նաև հավաքել անձնական նույնականացման տեղեկատվություն օգտատերերից, երբ օգտատերը այցելում է մեր կայք, գրանցվում կայքում, պատվեր է կատարում, լրացնում է ձևաթղթերը և կայքում այլ գործունեության հետ կապված: Օգտատիրոջը կարող են խնդրել անհրաժեշտության դեպքում նշել անունը, էլեկտրոնային հասցեն, հեռախոսահամարը, վարկային քարտի տվյալները: Օգտագործողները կարող են, սակայն, այցելել մեր կայքը անանուն. Մենք հավաքում ենք օգտատերերի անձնական նույնականացման տվյալները միայն այն դեպքում, եթե նրանք կամավոր կերպով մեզ տրամադրեն այդպիսի տեղեկատվություն: Օգտագործողները միշտ կարող են հրաժարվել անձնական նույնականացման տեղեկատվության տրամադրումից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա կարող է խանգարել կայքի առանձին գործառույթներից օգտվելուն:

13. Եզրափակիչ դրույթներ
12.1. Օգտատերը կարող է ստանալ իր անձնական տվյալների մշակման հետ կապված հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ ցանկացած պարզաբանում ՝ դիմելով օպերատորին info@gulian.digital էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
12.2. Սույն փաստաթղթում կարտացոլվեն Օպերատորի կողմից անձնական տվյալների մշակման քաղաքականության ցանկացած փոփոխություն: Քաղաքականությունը գործում է անժամկետ ՝ մինչև այն նոր տարբերակով փոխարինելը ։
12.3. Ազատ հասանելիության քաղաքականության ներկայիս տարբերակը գտնվում է ինտերնետում ՝https://gulian.am/privacy/.

Задумали новый проект? |
Расскажите о вашем проекте. Мы свяжемся с вами и обсудим детали

Առաջխաղացում

 • Հետազոտություն
 • Վերլուծություն
 • SEO-առաջխաղացում
 • SMM-առաջխաղացում
Դիզայն
 • Կայքերի նախագծում
 • Բրենդավորում
 • Այդենտիկա
 • UX/UI-դիզայն
Տեխնոլոգիաներ
 • Վեբ մշակում
 • CRM-ի ինտեգրացիա
 • Գովազդային ուղերձներ
 • Չատ-բոտներ