Առաջարկ

Հրապարակային պայմանագիր-առաջարկ  N 1/3
ք. Չարենցավան, 29.03.2023 թ.
1. Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է Gulian Digital LLC ընկերության (այսուհետ ' "կատարող") պաշտոնական հրապարակային առաջարկը և պարունակում է ծառայությունների մատուցման բոլոր էական պայմանները ' Համաձայն սույն պայմանագրի 3-րդ կետի:

1.2. Ստորև շարադրված պայմաններն ընդունելու և ծառայությունների դիմաց վճարելու դեպքում այդ առաջարկի ակցեպտ կատարող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձը դառնում է պատվիրատու (Առաջարկի ակցեպտը հավասարազոր է օֆերտայում շարադրված պայմաններով պայմանագիր կնքելուն):

1.3. Ակցեպտը պատվիրատուի կողմից կազմակերպության ղեկավար կողմից մատուցվող ծառայությունների համար հաշիվ-ապրանքագրի վճարման փաստն է:

2. Առաջարկի առարկա
2.1. Սույն առաջարկի առարկան պատվիրատուին Ինտերնետ ցանցում կայքերի պատրաստման և տեղադրման և դրանց սպասարկման ծառայությունների մատուցումն է ' սույն առաջարկի պայմաններին և ընթացիկ գնացուցակին համապատասխան:

2.2. Կազմակերպության ղեկավարի կողմից տրամադրված ելակետային տվյալների համաձայն պատրաստում է տեղեկատվական և ծրագրային արտադրանք (կայք):

2.3.Կազմակերպության ղեկավարը ապահովում է պատրաստված կայքի տեղադրումը Ինտերնետում և տրամադրում է Կայքի աջակցության և տեղադրման ծառայություններ ՝ համաձայն ծառայությունների գնացուցակի:

2.4. Սույն առաջարկը, սույն առաջարկի լրացումները և գնացուցակը հանդիսանում են պաշտոնական փաստաթղթեր և հրապարակվում են կայքում https://gulian.am/

2.5. Կատարողն իրավունք ունի ցանկացած պահի փոփոխել տվյալ հրապարակային առաջարկը գնացուցակը, պայմանները և ն 1 հավելվածը ՝ ապահովելով փոփոխված պայմանների Հրապարակումը https://gulian.am/, դրանց գործողության մեջ մտնելուց առնվազն մեկ օր առաջ, Ընդ որում, այդ փոփոխությունները չեն տարածվում նախկինում կնքված պայմանագրերի վրա։

3. Ծառայությունների նկարագրություն
3.1. Սույն առաջարկի հիման վրա կազմակերպության ղեկավարը հաճախորդին մատուցում է ծառայություններ, որոնք նշված են ընթացիկ գնացուցակում ' ինտերնետում կայքերի պատրաստման և տեղադրման համար:

4. Ծառայությունների մատուցման պայմանները և կարգը
4.1. Սույն առաջարկի լրացմանը ծանոթանալուց հետո պատվիրատուն տեղեկատվական սպասարկման հայտ է ուղարկում կատարողին: Ստացված հայտի հիման վրա կատարողը պատվիրատուին հաշիվ-ապրանքագիր է ներկայացնում ընտրված ծառայության վճարման համար: Հաշիվը կարող է փոխանցվել պատվիրատուին էլեկտրոնային փոստով կամ ֆաքսիմիլային կապի միջոցով:

4.2. Պատվիրատուն պարտավորվում է էլեկտրոնային փոստով տրամադրել տեղեկատվական-ծրագրային արտադրանքի պատրաստման համար ելակետային տեղեկատվությունը:

4.3. Կազմակերպության ղեկավարը սկսում է կատարել իր պարտավորությունները այս առաջարկի վերաբերյալ ոչ ուշ, քան ծառայությունների համար նախնական վճարումը իր ընթացիկ հաշվին ստանալու պահից 3 բանկային օրվա ընթացքում, պայմանով, որ հաճախորդը ժամանակին տեղեկացնի իր վճարման մասին, ինչը տեղեկատվական ծառայության համար սույն պայմանագրի ընդունումն է: Կազմակերպության ղեկավարը պարտավոր է կատարել իր պարտավորությունները այս առաջարկի վերաբերյալ ոչ ուշ, քան 3 բանկային օրվա ընթացքում ' ծառայությունների համար նախնական վճարումը իր ընթացիկ հաշվին ստանալու պահից:

4.4. Այն դեպքում, երբ 4.3 կետում նշված տեղեկատվական ծառայության հայտի կատարման սկիզբը: ժամկետները, կատարողին հնարավոր չէ, Նա այդ մասին տեղեկացնում է պատվիրատուին հայտը ստանալու պահից ոչ ուշ, քան 2 օր հետո: Այս իրավիճակում հայտով տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման մեկնարկի ժամկետը լրացուցիչ համաձայնեցվում է:

4.5. Միանվագ ծառայությունների համար կանխավճարների մուտքագրումն իրականացվում է դրանց կատարման փաստով:

4.6. Ծառայությունները համարվում են պատշաճ կերպով և ամբողջ ծավալով մատուցված, եթե պատվիրատուի կողմից ծառայությունների մատուցումն ավարտվելու պահից երեք օրվա ընթացքում գովազդ չի տեղադրվել, որի համար կարող է հիմք հանդիսանալ գնացուցակում նշվածին չհամապատասխանող ծառայությունների մատուցման փաստի փաստաթղթային հիմնավորումը կամ ծառայությունների մատուցումը:

4.7 Կազմակերպության ղեկավարի հաշիվը վճարելուց հետո 5 օրվա ընթացքում պատվիրատուին տրամադրում է հաշիվ-ապրանքագիր և աշխատանքների կատարման ակտ պայմանագրի ամբողջ արժեքի համար:

4.8. Կազմակերպության ղեկավարը չի կրում իրավական, նյութական կամ այլ պատասխանատվություն պատվիրատուի կողմից Կայքում տեղադրված տեղեկատվության համար և իրավունք ունի միակողմանի լուծել պայմանագիրը պատվիրատուի կողմից տեղեկատվական քաղաքականության և գովազդի բնագավառում ՀՀ օրենսդրության նորմերին հակասող կամ СПАМ-ակտիվության դրսևորման դեպքում:

4.9. Կայքում տեղադրված տեքստային և գրաֆիկական տեղեկատվությունը, ինչպես նաև կայքի դոմենը հանդիսանում են պատվիրատուի սեփականությունը: Պատվիրատուի պահանջով կատարողը տրամադրում է Կայքի կրկնօրինակը HTML ֆայլերի տեսքով էլեկտրոնային փոստով (եթե կայքի հարթակը դա թույլ է տալիս):

5. Կողմերի ֆինանսական հարաբերությունները
5.1. Պատվիրատուին մատուցվող բոլոր ծառայությունների դիմաց վճարումը կատարվում է կանխավճարի հիման վրա:

5.2. Կատարողի ծառայությունների գները նշվում են հայկական դրամով կամ դոլարով (Այս դեպքում դոլարը դրամի փոխարկելիս պետք է կենտրոնանալ հաշիվ-ապրանքագրի ժամանակ գործող ՀՀ կենտրոնական բանկի փոխարժեքի վրա):

6. Հատուկ պայմաններ
6.1. Այն դեպքում, երբ պատվիրատուին անհրաժեշտ է կապալառուի կողմից ստորագրված պայմանագրի թղթային օրինակը, կազմակերպության ղեկավարը կատարում է պայմանագրի տարբերակը իրավաբանական անձանց համար և այն էլեկտրոնային փոստով ուղարկում պատվիրատուին:

6.2. Հաճախորդը տպում է այս պայմանագրի երկու օրինակ ' մուտքագրված մանրամասներով և իր կողմից կնքված պայմանագրերը փոստով ուղարկում է կատարողին. 2501, Հայաստան, Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան, 8րդ թաղամաս, շ.8, 24:

Ստանալով պատվիրատուի կողմից ստորագրված պայմանագիրը ՝ կազմակերպության ղեկավարը այն ստորագրում է իր կողմից և պայմանագրի մեկ օրինակը փոստով վերադարձնում պատվիրատուին պատվիրատուի կողմից նշված հասցեին:

6.3. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում վճարման պահից և գործում է մեկ տարի: Պայմանագիրը ավտոմատ կերպով երկարաձգվում է հաջորդ տարվա համար, Եթե պատվիրատուն վճարում է կատարողի ծառայությունների համար ' տեղեկատվական և ծրագրային ապահովման արտադրանքի աջակցության և տեղադրման համար:

6.4. Կատարողը չի տրամադրում որևէ ծառայություն ապարատային և ծրագրային ապահովման անհատական կարգավորման համար ' Ծառայության օգտագործողի բնակության կամ աշխատանքի վայրում: Ծառայության աջակցման հետ կապված բոլոր հարցերը էլեկտրոնային փոստով ուղարկվում են info@gulian.digital.

6.5. Ինտերնետում հաճախորդի կողմից տեղադրված տեղեկատվության փոփոխությունը կատարվում է հաճախորդի կողմից ինքնուրույն ' կատարողի կողմից տրամադրված կառավարման համակարգի միջոցով:

7. Կողմերի պատասխանատվությունը
7.1. Սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար կողմերը պատասխանատվություն են կրում գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

7.2. Կատարողի կողմից սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման փաստը ավարտվում է ծառայությունների մատուցմամբ ' գործող գնացուցակին համապատասխան:

7.3. Կատարողը պատասխանատվություն չի կրում պատվիրատուի կողմից կատարողի կայք մուտք գործելու որակի և արագության համար, որն իրականացվում է օպերատորների և ինտերնետ պրովայդերների կապի ուղիներով:

7.4. Կազմակերպության ղեկավարը չի կրում իրավաբանական, նյութական կամ այլ պատասխանատվություն պատվիրատուի կողմից իրեն պատկանող կայքում տեղադրված տեղեկատվության համար և իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը պատվիրատուի կողմից տեղեկատվական քաղաքականության և գովազդի բնագավառում ՀՀ օրենսդրության նորմերին հակասող տեղեկատվություն տեղադրելու դեպքում:

7.5. Կատարողը պատասխանատվություն չի կրում այն պայմանների համար, որոնք ֆորս-մաժորային են, որոնք անկախ են կատարողից, այսինքն. "անհաղթահարելի ուժի" հանգամանքներ, որոնք ներառում են երրորդ անձանց հեռահաղորդակցության ցանցերի և սարքավորումների աշխատանքի խափանումներ:

7.6. Պատվիրատուն պարտավորվում է ինտերնետ ցանցն օգտագործել միայն օրինական եղանակով և պատասխանատվություն չփոխանցել կազմակերպության ղեկավարի կամ երրորդ կողմի կրած ցանկացած տեսակի վնասի համար պատասխանատվությունը:

8. Պայմանագրի գործողության ժամկետը
8.1. Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից և ուժի մեջ է մինչև կողմերը կատարեն իրենց պարտավորությունները:

8.2. Կազմակերպության ղեկավարը իրավունք ունի միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը` նախապես տեղեկացնելով ՀԱՃԱԽՈՐԴԻՆ և վերադարձնելով նրան գումարները` հանած կատարված ծախսերը:

9. Կողմերի տարաձայնությունները
9.1. Բոլոր վեճերն ու տարաձայնությունները լուծվում են կողմերի բանակցությունների միջոցով: Այն դեպքում, երբ վեճերն ու տարաձայնությունները չեն կարող լուծվել բանակցությունների միջոցով, դրանք փոխանցվում են Երևանի Միջնորդ դատարանի քննությանը:

Նոր նախագիծ ունեք: |
Պատմեք ձեր նախագծի մասին: Մենք կկապվենք Ձեզ հետ և կքննարկենք մանրամասները

Առաջխաղացում

 • Հետազոտություն
 • Վերլուծություն
 • SEO-առաջխաղացում
 • SMM-առաջխաղացում
Դիզայն
 • Կայքերի նախագծում
 • Բրենդավորում
 • Այդենտիկա
 • UX/UI-դիզայն
Տեխնոլոգիաներ
 • Վեբ մշակում
 • CRM-ի ինտեգրացիա
 • Գովազդային ուղերձներ
 • Չատ-բոտներ